Aylıq namaz vaxtları
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimizin danışığı, gülüşü və təbəssümü

Peyğəmbərimizin danışıq tərzi son dərəcə șirin idi və könül oxşardı. Sözü inci-inci sapa düzər, yaxșı bașa düșülsün deyə hər bir kəlməni ayrı-ayrı ifadə edərdi. Adəti idi, vurğulamaq istədiyi bir sözü üç dəfə təkrar edərdi. Danıșarkən çox vaxt göyə baxardı. Gur səsli idi. Ümmü Haninin (r.a.) rəvayəti: “Allah Rəsulu (s.ə.s.) Kəbədə Qurani-Kərim oxuyar, biz də evdə […]

1. 283 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Allah Rəsulunun xidmətçilərlə, işçilərlə əla­qədar tövsiyəsi

Fəxri-Kainat iş sahiblərinə işçilərlə yaxşı rəftar etməyi əmr edirdi.

1. 027 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin ticarəti

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) hələ uşaq yașlarında əmiləri ilə birlikdə karvanlarla Şam və Yəmən kimi diyarlara getmiș və ticarət həyatının canlı șahidi olmuşdu.

1. 024 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin dolanışığı

İnsanlığa rəhbər və mürșid göndərilən Rəsulullah (s.ə.s.) eyni zamanda bir ailə bașçısı idi.

756 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin günlərlə ac və susuz qalması

O, bəzən günlərlə ağzına bir loğma da aparmırdı. Ömrü boyu arpa çörəyi ilə olsa belə, bir dəfə də qarnını doydurmamışdı. Onun evində aylarla ocaq qalanmaz, xörək bişməzdi.[1] Bir gün oturaraq nafilə namazı qılırdı. Əbu Hureyrə (r.a.) namazdan sonra sorușdu: “Ya Rəsulullah! Bir xəstəliyiniz var? Namazı oturub qılırsınız!?” Cavabı cahanı titrətmişdi Rəsulullahın: – Ya Əba Hureyrə! […]

978 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin yerişi, otruşu, yatması

Peyğəmbərimizin yeriși haqqında ilk rəvayət Əbu Hureyrədən (r.a.) gəlir: “Mən Peyğəmbərimizdən gözəl insan görmədim.

2. 255 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin zöhd və təqvası

Allah Rəsulu zahidlərin zahidi idi. Onun vərasına[1] çatan olmazdı.

1. 119 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin geyim tərzi

Allah Rəsulu (s.ə.s.) həmișə eyni cür paltar geyinməzdi. Ümumiyyətlə, daha çox harmani[1] və köynək geyərdi. Corab geyinməzdi. Amma Nəcașinin göndərdiyi qara corabı geyinmișdi. Rəvayətdən görünür ki, həmin corab dəridən hazırlanıbmış. Sarığının ucu bəzən sinəsinə, bəzən də çiyinlərinin arasına düșərdi. Çox vaxt qara rəngli sarıq bağlayardı.  Sarığın altından təkkə qoyardı. Şiş təkkə və ya külahdan heç […]

2. 931 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin ciddiyyəti və sükutu

Ağır və təmkinli davranma, ciddi və heysiyyətli olma mənalarını verən vüqar Rəsulullah xarakterinin nəzərəçarpan xüsusiyyətlərindən biridir. Vüqar imandan qaynaqlanan bir ciddilik və təmkindir. Vüqarla təkəbbürü və qüruru bir-birinə qarıșdırmamaq lazımdır. Bir idarəçinin işində ciddi olması vüqar sayılır. Amma bu ciddiliyi ailəsinə də tətbiq etməsi vüqar deyildir. Əksinə, ailə üzvləri ilə șəfqət və mərhəmətlə rəftar etmək […]

1. 082 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbərimizin gözəl ətirlərdən və sürmədən istifadə etməsi

İmam Kastalani: “Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) vücudundan – ətir vurmasa belə – gözəl ətir qoxusu gələrdi ki, bu da peyğəmbərliyinin bir əlamətidir,” – deyir.

5. 174 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin həyası

Utancaqlıq və utanma da adlanan həya sufi terminalogiyasında Allah qorxusu və Allah sevgisi ilə Onun istəmədiyi șeylərdən çəkinmək mənasına gəlir.

1. 159 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin vəfası

Müqəddəslər ordusunun Rəhbəri, gəlmiș və gələcəklərin ən birincisi vəfa duyğusu sayəsində heç kimə nəsib olmayan səma səyahətinə müvəffəq oldu.

1. 190 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin təvazökarlığı

Təvazö – “öz üstünlüklərini, məziyyətlərini gözə çarpdırmağı, öz xidmətləri ilə qürrələnməyi sevməmə”, “şöhrətpərəstlikdən, lovğalıqdan uzaq olma” mənalarında olub təkəbbürün antonimidir.

1. 135 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Rəsulullahın şəfqət və mərhəməti

Allah Rəsulunun mərhəmət və șəfqəti də Peyğəmbər fətanətinin bir yönünü təșkil edir. Onun șəfqət və mərhəmətində, eyni zamanda möhtəșəm bir qavrayıșın bambaşqa bir dərinliyi var.

1. 446 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin səxavəti

Kərəm – səxavət, xeyirxahlıq və qonaqpərvərlik xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Kərəm ərəblərin rəğbət etdiyi və ərəb cəmiyyətində geniş yayılmış xüsusiyyətlərdən biridir.

941 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin şücaəti və cəsarəti

Liderlər fitri șücaət və cəsarətə, güclü ağıla və zəkaya malik olurlar. Cəsur olmayan lider də ola bilməz.

1. 171 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Peyğəmbirimizin yemək yemə ədəbi

Rəsulullahın (s.ə.s.) süfrəsi deyəndə adətən vaxtlı-vaxtında açılan və ləziz yeməklərlə dolu süfrə nəzərdə tutulmamalıdır.

5. 313 dəfə oxunub 1 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin su içmə ədəbi

Həzrəti Aișə demişdir: “Rəsulullah (s.ə.s.) üçün Suqyadan (Məkkə ilə Mədinə arasında bir yer) șirin su gətirilirdi”.

1. 070 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
Peyğəmbərimizin istifadə etdiyi əşyalar

Rəsulullahın ömrünə nəzər salanda necə sadə həyat yașadığına șahid oluruq.

1. 767 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb
tesvir secilmeyib
Son söz

Əlbəttə, könül istər ki, Allah Rəsulunun (s.ə.s.) əngin həyatından ayrılmasın. Ancaq hər şeyin bir sonu var. Ümid edirəm ki, məqsəd hasil olmuş, əsər istifadəyə vəsilə olmuşdur. Bundan sonrası üçün bir qayə arzu edilir: oxuyub mənimsədiyimiz Rəsulullah dünyasını hərəkət və davranışlarımızı istiqamətləndirən yeganə qiblənüma kimi hər an görə bilmək. Bu da ancaq Onun əmanət etdiyi bayrağı […]

788 dəfə oxunub 0 şərh yazılıb