Aylıq namaz vaxtları
3. 417 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Əksər İslam alimlərinə görə, sehr və ya cadu həqiqətən var və onun bəzi növləri fiziki, yəni maddi dünyaya təsir imkanlarına malikdir. Ancaq bu, sehrbazın deyil, onun səbəbləri yerinə yetirməsi nəticəsində Allahın yaratdığı təsirdir. Buxari və Müslimin kitablarında Allah Rəsuluna da (s.ə.s) cadu edilməsi ilə bağlı hədis var. Səhabələr cadu hadisəsini peyğəmbərlik məqamı ilə izah edə bilmirdilər, dolayısilə, nəql etməyib gizləyə bilərdilər. Lakin Rəsulullaha (s.ə.s) qısa müddətli və kiçik təsirləri olan məlum hadisəni rəvayət etməkdə bir uyğunsuzluq görməmişlər. Səhabələr həmin hadisəni nəql etməklə ovsunun  Peyğəmbərimizə (s.ə.s) cüzi və müvəqqəti təsir etdiyini, yəni dinin ruhuna xələl gətirmədiyini bildirərək həm ovsunun şər əməl olduğunu göstərmiş, həm də belə bir müsibət zamanı əl atılan çarə yollarını nəzərə çatdırmışdırlar.

Hz. Aişə rəvayət edir ki, Bəni-Züreyk yəhudilərindən Ləbid ibni Asam Rəsulullaha (s.ə.s) cadu etmişdi. Rəsulullah (s.ə.s) özünə cadu edildiyini bilib dua etdi və Allahdan şəfa dilədi. Çox keçmədən Hz. Cəbrail və Mikail gələrək həqiqəti Peyğəmbərimizə xəbər vermiş, Allah Rəsulunun bir daraq saç-saqqalla xurma çiçəyindən edilən cadunun – cadunu Ləbid ibni Asam etmişdi – Zərvan quyusuna atıldığını söyləmişdir. Rəsuli-Əkrəm bəzi səhabələri ilə birlikdə həmin quyuya getmiş və quyunun ağzını örtmüşdür. 

Cəbrayıl (ə.s) Rəsulullaha (s.ə.s) “muavvizəteyni[1] oxu” – dedi. Rəsulullah hər ayəni oxuyanda bir düyün açılırdı. Son ayəyə çatanda bütün düyünlər açılmışdı. Rəsulullah (s.ə.s) artıq sehrin təsiri getdiyinə görə özünü bağlardan qurtulmuş kimi hiss elədi. Bundan sonra Lübeydi yanına çağıraraq ondan cadu etməyi haqqında soruşdu. Lübyed günahını etiraf etdi. Rəsulullah (s.ə.s) da onu sərbəst buraxdı. Çünki, O (s.ə.s) şəxsi haqqındakı məsələyə görə heç kimdən intiqam almazdı.

Hz. Aişə: “Ya Rəsulallah, cadunu çıxardınızmı?” – deyə soruşanda Peyğəmbərimiz: “Xeyr, çıxarmadım. Qorxdum ki, çıxarıb çözərəm, cadu da xalq arasında geniş yayılar”[2], – deyə buyurmuş, Allah-Təalanın ona şəfa verdiyini və şəfa tapmaq üçün cadunu çözməyin zəruri olmadığını bildirmişdi. Bu hadisə ilə əlaqədar “Fələq” və “Nas”  surələri nazil olmuşdu.

Bu, Rəsulullaha (s.ə.s) edilən cadu haqqındakı hədisdir. Lakin bu cadu Onun (s.ə.s) peyğəmbərliyinə əsla mane olmamışdır. Çünki, Uca Allah Onun (s.ə.s) peyğəmbərliyini qoruyurdu. Qazı İyaz “cadu sadəcə Rəsulullahın (s.ə.s) bədən üzvlərinə təsir etmiş, Onun düşüncəsinə heç bir təsir etməmişdi.” Rəsulullaha (s.ə.s) cadu təsir edə bilər. Bu Qurani-Kərimdə də mövcuddur. Məsələn, Əraf surəsində Musanın (ə.s) qarşısına çıxan Fironun sehrbazlarının oradakı insanları sehrlədikləri bildirilmişdir.[3] Taha surəsində isə sehrbazlar iplərini və əsalarını yerə atarkən bunlar sadəcə insanlara yox, Hz. Musaya (ə.s) da ilan kimi gönrünmüşdü. Hətta Hz. Musanın (ə.s) qorxduğu bildirilir. Uca Allah ona “Qorxma, üstün gələcək mütləq sənsən!”[4] – buyurmuşdur.


[1] Fələq və nəs surələrini.

[2] Buxari, Tibb, 47, 49, 50; Cizyə, 14, Ədəb, 56; Bədul-Xəlq, 11; Müslim, Salam, 43.     

[3] Əraf, 7/116.

[4] Taha, 20/66-68.Açar sözləri

cadu sehir

Bənzər məqalələr

Sehr və cadudan necə qorunmalı?

Sual: Elə insanlar var ki, qarşılaşdıqları bir çox hadisəni − ən xırda çətinlikləri belə cadu ilə əlaqələndirir, özlərinə cadu edildiyini düşünür, bundan qurtulmaq üçün qapı-qapı gəzərək “nəfəsi qüvvətli” adam axtarırlar. Bizim əqidəmizə görə bu nə dərəcədə doğrudur? Cavab: Metafizik varlıqların gücündən istifadə edərək insanlara zərər yetirmək, aldatmaq və ya gəlir qazanmaq məqsədilə edilən gözbağlayıcılıq və […]

Cadu etməyin və etdirməyin hökmü nədir?

Gələcəkdən xəbər vermə, falçılıq və cindarlıq kimi fəaliyyətlərin ən ağırı cadugərlikdir. Cadu kəlməsi ovsun, sehr və cindarlıq fəaliyyətlərini əhatə edən, insana ruhi və psixoloji cəhətdən öz təsirini göstərərək, təbiət qanunlarına zidd hadisələr meydana gətirmə və insanları yanıltma sənətinin adıdır. Qurani-Kərimdə müxtəlif peyğəmbərlərin sehrbazlıqla ittiham olunduqları, vəhyin bir sehr və peyğəmbərlərin də sehrbaz olmadığı, Hz. Məhəmmədə […]

Cadu olunan şəxsə oxunan dualar

Cadu olunan, sehr edilən, cin çarpan şəxslərə Qurandan seçilən bu duaları oxumaq faydalıdır.

Cadu ilə ər-arvadın arasını vurmaq

Sual:Cadu və sehir barədə məlumat almaq istərdim. Məsələn, cadu ilə ər-arvadın arasını vurmaq mümkündürmü? Ümumiyyətlə bu kimi şeylər insanlara zərər verə bilərmi?  Cavab: Qurani-Kərimdə belə buyrulur: “(Yəhudilər) Süleymanın səltənətinə (şahlığına) dair şeytanların oxuduqlarına (sehr kitablarına) uydular. Süleyman (bu kitablara uymadığı üçün) kafir olmadı, lakin şeytanlar (bildikləri) sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə […]

Cadu və cadunun aradan qaldırılması yolları

Sehr və ya cadu xəbis niyyətlə, yaxud mənfəət məqsədi ilə metafizik qüvvələrdən istifadə etmək deməkdir.


Şərh yaz