Aylıq namaz vaxtları
4. 537 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Seyyidinə və nəbiyyinə Muhamməd əl-Mühaciri (sallallahu təala aleyhi və səlləm)
1. Seyyidinə Əbu Bəkir Siddiq əl-Mühaciri (r.a)
2. Seyyidinə Ömər ibn Xəttab əl-Mühaciri (r.a)
3. Seyyidinə Osman ibn Affan əl-Mühaciri (r.a)
4. Seyyidinə Əli ibn Əbi Talib əl-Mühaciri (r.a)
5. Seyyidinə Talha ibn Übeydullah əl-Mühaciri (r.a)
6. Seyyidinə Zübeyr ibn Avvam əl-Mühaciri (r.a)
7. Seyyidinə Əbdürrəhman ibn Avf əl-Mühaciri (r.a)
8. Seyyidinə Sad ibn Əbu Vəqqas əl-Mühaciri (r.a)
9. Seyyidinə Səid ibn Zeyd əl-Mühaciri (r.a)
10. Seyyidinə Əbu Übeydə ibn Cərrah əl-Mühaciri (r.a)
11. Seyyidinə Übeyy ibn Kab əl-Xəzrəci (r.a)
12. Seyyidinə əl-Ərqam ibn Ərqam əl-Mühaciri (r.a)
13. Seyyidinə Əsəd ibn Yezid əl-Xəzrəci (r.a)
14. Seyyidinə Ənəs ibn Muaz əl-Xəzrəci (r.a)
15. Seyyidinə Ənəsə Mövla Rəsulullah Mühaciri (r.a)
16. Seyyidinə Üneys ibn Qatadə əl-Evsi(r.a)
17. Seyyidinə Evs ibn Sabit əl-Xəzrəci (r.a)
18. Seyyidinə Evs ibn Xavliy əl-Xəzrəci (r.a)
19. Seyyidinə Evs ibn əs-Samit əl-Xəzrəci (r.a)
20. Seyyidinə İyas ibn əl-Bükeyr əl-Mühaciri (r.a)
21. Seyyidinə Büceyr ibn Əbu Büceyr əl-Xəzrəci (r.a)
22. Seyyidinə Bəhhas ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
23. Seyyidinə Bəsbəsə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
24. Seyyidinə Bişr ibn Bəra əl-Xəzrəci (r.a)
25. Seyyidinə Bəşir ibn Sad əl-Xəzrəci (r.a)
26. Seyyidinə Bilal ibn Rəbah əl-Mühaciri (r.a)
27. Seyyidinə Təmim Mövla Xiraş əl-Xəzrəci (r.a)
28. Seyyidinə Təmim Mövla Bəni Ğanəm əl-Evsi(r.a)
29. Seyyidinə Təmim ibn Yəar əl-Xəzrəci (r.a)
30. Seyyidinə Sabit ibn Əqram əl-Evsi(r.a)
31. Seyyidinə Sabit ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
32. Seyyidinə Sabit ibn Xalid əl-Xəzrəci (r.a)
33. Seyyidinə Sabit ibn Xansa əl-Xəzrəci (r.a)
34. Seyyidinə Sabit ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
35. Seyyidinə Sabit ibn Həzzal əl-Xəzrəci (r.a)
36. Seyyidinə Sələbə ibn Hatib əl-Evsi(r.a)
37. Seyyidinə Sələbə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
38. Seyyidinə Sələbə ibn Anəmə əl-Xəzrəci (r.a)
39. Seyyidinə Səqf ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
40. Seyyidinə Cabir ibn Xalid əl-Xəzrəci (r.a)
41. Seyyidinə Cabir ibn Abdullah əl-Xəzrəci (r.a)
42. Seyyidinə Cabir ibn Atik əl-Evsi(r.a)
43. Seyyidinə Cabbar ibn Saxr əl-Xəzrəci (r.a)
44. Seyyidinə Cübeyr ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
45. Seyyidinə əl-Haris ibn Ənəs əl-Evsi(r.a)
46. Seyyidinə əl-Haris ibn Övs əl-Evsi(r.a)
47. Seyyidinə əl-Haris ibn Hatib əl-Evsi(r.a)
48. Seyyidinə əl-Haris ibn Xazəmə əl-Xəzrəci (r.a)
49. Seyyidinə əl-Haris ibn əs-Simmə əl-Xəzrəci (r.a)
50. Seyyidinə əl-Haris ibn Arfəcə əl-Evsi(r.a)
51. Seyyidinə əl-Haris ibn ən-Numan əl-Evsi(r.a)
52. Seyyidinə Harisə ibn Süraqa əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
53. Seyyidinə Harisə ibn ən-Numan əl-Xəzrəci (r.a)
54. Seyyidinə Hatib ibn Əbu Bəltəa əl-Mühaciri (r.a)
55. Seyyidinə Hatib ibn Amr əl-Evsi(r.a)
56. Seyyidinə Hatib ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
57. Seyyidinə əl-Hubab ibn Münzir əl-Xəzrəci (r.a)
58. Seyyidinə Həbib ibn Əsvəd əl-Xəzrəci (r.a)
59. Seyyidinə Haram ibn Milhan əl-Xəzrəci (r.a)
60. Seyyidinə Hüreys ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
61. Seyyidinə Husayn ibn Haris əl-Mühaciri (r.a)
62. Seyyidinə Həmzə ibn Əbdülmüttəlib əl-Mühaciri (r.a)
63. Seyyidinə Xaricə ibn Hümeyyir əl-Xəzrəci (r.a)
64. Seyyidinə Xaricə ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
65. Seyyidinə Xalid ibn Bukeyr əl-Mühaciri (r.a)
66. Seyyidinə Xalid ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
67. Seyyidinə Xabbab ibn Ərət əl-Mühaciri (r.a)
68. Seyyidinə Xabbab Mövla Ütbə ibn Ğazvan əl-Mühaciri (r.a)
69. Seyyidinə Xübeyb ibn İsaf əl-Xəzrəci (r.a)
70. Seyyidinə Xiraş ibn Simmə əl-Xəzrəci (r.a)
71. Seyyidinə Xalləd ibn Rəfi əl-Xəzrəci (r.a)
72. Seyyidinə Xalləd ibn Süveyd əl-Xəzrəci (r.a)
73. Seyyidinə Xalləd ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
74. Seyyidinə Xüleydə ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
75. Seyyidinə Xüleyfə ibn Adiyy əl-Xəzrəci (r.a)
76. Seyyidinə Xüneys ibn Huzafə əl-Mühaciri (r.a)
77. Seyyidinə Xavvət ibn Cübeyr əl-Evsi(r.a)
78. Seyyidinə Xavliyy ibn Əbu Xavliyy əl-Mühaciri (r.a)
79. Seyyidinə Zəkvan ibn Abdi Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
80. Seyyidinə Ümeyr ibn Abdi-Amr əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
81. Seyyidinə Rafi ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
82. Seyyidinə Rafi ibn Uncədə əl-Evsi(r.a)
83. Seyyidinə Rafi ibn Müəlla əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
84. Seyyidinə Rafi ibn Yezid əl-Evsi(r.a)
85. Seyyidinə Ribiyy ibn Rəfi əl-Evsi(r.a)
86. Seyyidinə ər-Rəbi ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
87. Seyyidinə Rəbiə ibn Əksəm əl-Mühaciri (r.a)
88. Seyyidinə Ruxaylə ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
89. Seyyidinə Rifəa ibn Rəfi əl-Xəzrəci (r.a)
90. Seyyidinə Rifəa ibn Abdil Münzir əl-Evsi(r.a)
91. Seyyidinə Rifəa ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
92. Seyyidinə Ziyad ibn Bişr əl-Xəzrəci (r.a)
93. Seyyidinə Ziyad ibn Ləbid əl-Xəzrəci (r.a)
94. Seyyidinə Zeyd ibn Əsləm əl-Evsi(r.a)
95. Seyyidinə Zeyd ibn Harisə əl-Mühaciri (r.a)
96. Seyyidinə Zeyd ibn əl-Xəttab əl-Mühaciri (r.a)
97. Seyyidinə Zeyd ibn əl-Müzeyyən əl-Xəzrəci (r.a)
98. Seyyidinə Zeyd ibn Vədia əl-Xəzrəci (r.a)
99. Seyyidinə əs-Saib ibn Osman əl-Mühaciri (r.a)
100. Seyyidinə Salim Mövla Əbu Hüzeyfə əl-Mühaciri (r.a)
101. Seyyidinə Salim ibn Ümeyr əl-Evsi(r.a)
102. Seyyidinə Sübey ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
103. Seyyidinə Süraqa ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
104. Seyyidinə Süraqa ibn Kab əl-Xəzrəci (r.a)
105. Seyyidinə Sad ibn Xavlə əl-Mühaciri (r.a)
106. Seyyidinə Sad ibni Xeysəmə əl-Evsi(r.a)(şəhid)
107. Seyyidinə Sad ibn Rəbi əl-Xəzrəci (r.a)
108. Seyyidinə Sad ibn Zeyd əl-Evsi(r.a)
109. Seyyidinə Sad ibn Süheyl əl-Xəzrəci (r.a)
110. Seyyidinə Sad ibn Übeyd əl-Evsi(r.a)
111. Seyyidinə Sad əl-Kəlbi Mövla Hatib əl-Mühaciri (r.a)
112. Seyyidinə Sad ibn Muaz əl-Evsi(r.a)
113. Seyyidinə Süfyan ibn Bişr əl-Xəzrəci (r.a)
114. Seyyidinə Sələmə ibn Əsləm əl-Evsi(r.a)
115. Seyyidinə Sələmə ibn Sabit əl-Evsi(r.a)
116. Seyyidinə Sələmə ibn Səlamə əl-Evsi(r.a)
117. Seyyidinə Səlit ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
118. Seyyidinə Süleym ibn Haris əl-Xəzrəci (r.a)
119. Seyyidinə Süleym ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
120. Seyyidinə Süleym ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
121. Seyyidinə Süleym ibn Milhan əl-Xəzrəci (r.a)
122. Seyyidinə Simak ibn Sad əl-Xəzrəci (r.a)
123. Seyyidinə Sinan ibn Əbu Sinan əl-Mühaciri (r.a)
124. Seyyidinə Əbu Sinan ibn Sayfiyy əl-Xəzrəci (r.a)
125. Seyyidinə Səhl ibn Hüneyf əl-Evsi(r.a)
126. Seyyidinə Səhl ibn Atik əl-Xəzrəci (r.a)
127. Seyyidinə Səhl ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
128. Seyyidinə Süheyl ibn Rəfi əl-Xəzrəci (r.a)
129. Seyyidinə Süheyl ibn Vəhb əl-Mühaciri (r.a)
130. Seyyidinə Səvad ibn Zurayq əl-Xəzrəci (r.a)
131. Seyyidinə Səvad ibn Ğaziyyə əl-Xəzrəci (r.a)
132. Seyyidinə Süveybit ibn Sad əl-Mühaciri (r.a)
133. Seyyidinə Şüca ibn Vəhb əl-Mühaciri (r.a)
134. Seyyidinə Şəmmas ibn Osman əl-Mühaciri (r.a)
135. Seyyidinə Subeyh Mövla Əbil-As əl-Mühaciri (r.a)
136. Seyyidinə Səfvan ibn Vəhb əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
137. Seyyidinə Süheyb ibn Sinan əl-Mühaciri (r.a)
138. Seyyidinə əd-Dahhak ibn Harisə əl-Xəzrəci (r.a)
139. Seyyidinə əd-Dahhak ibn Abdi Amr əl-Xəzrəci (r.a)
140. Seyyidinə Damra ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
141. Seyyidinə ət-Tüfeyl ibn Haris əl-Mühaciri (r.a)
142. Seyyidinə ət-Tüfeyl ibn Malik əl-Xəzrəci (r.a)
143. Seyyidinə ət-Tüfeyl ibn ən-Numan əl-Xəzrəci (r.a)
144. Seyyidinə Aiz ibn Mais əl-Xəzrəci (r.a)
145. Seyyidinə Asim ibn Sabit əl-Evsi(r.a)
146. Seyyidinə Asim ibn Adiyy əl-Evsi(r.a)
147. Seyyidinə Asim ibn Qeys əl-Evsi(r.a)
148. Seyyidinə Aqil ibn Bükeyr əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
149. Seyyidinə Amir ibn Ümeyyə əl-Xəzrəci (r.a)
150. Seyyidinə Amir ibn əl-Bükeyr əl-Mühaciri (r.a)
151. Seyyidinə Amir ibn Sələmə əl-Xəzrəci (r.a)
152. Seyyidinə Amir ibn Rəbia əl-Mühaciri (r.a)
153. Seyyidinə Amir ibn əl-Ükeyr əl-Xəzrəci (r.a)
145. Seyyidinə Amir ibn Füheyrə əl-Mühaciri (r.a)
155. Seyyidinə Amir ibn Müxalləd əl-Xəzrəci (r.a)
156. Seyyidinə Abdu-Rabbih Haqq əl-Xəzrəci (r.a)
157. Seyyidinə Abdullah ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
158. Seyyidinə Abdullah ibn Cübeyr əl-Evsi(r.a)
159. Seyyidinə Abdullah ibn Çahş əl-Mühaciri (r.a)
160. Seyyidinə Abdullah ibn əl-Cədd əl-Xəzrəci (r.a)
161. Seyyidinə Abdullah ibn Hümeyyir əl-Xəzrəci (r.a)
162. Seyyidinə Abdullah ibn Rəbi əl-Xəzrəci (r.a)
163. Seyyidinə Abdullah ibn Rəvaha əl-Xəzrəci (r.a)
164. Seyyidinə Abdullah ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
165. Seyyidinə Abdullah ibn Süraqa əl-Mühaciri (r.a)
166. Seyyidinə Abdullah ibn Sələmə əl-Evsi(r.a)
167. Seyyidinə Abdullah ibn Səhl əl-Evsi(r.a)
168. Seyyidinə Abdullah ibn Süheyl əl-Mühaciri (r.a)
169. Seyyidinə Abdullah ibn Tariq əl-Evsi(r.a)
170. Seyyidinə Abdullah ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
171. Seyyidinə Abdullah ibn Abdillah ibn Übeyy əl-Xəzrəci (r.a)
172. Seyyidinə Abdullah ibn Abdi-Mənaf əl-Xəzrəci (r.a)
173. Seyyidinə Abdullah ibn Abs əl-Xəzrəci (r.a)
174. Seyyidinə Abdullah ibn Urfuta əl-Xəzrəci (r.a)
175. Seyyidinə Abdullah ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
176. Seyyidinə Abdullah ibn Ümeyr əl-Xəzrəci (r.a)
177. Seyyidinə Abdullah ibn Qeys ibn Xalid əl-Xəzrəci (r.a)
178. Seyyidinə Abdullah ibn Qeys ibn Sahr əl-Xəzrəci (r.a)
179. Seyyidinə Abdullah ibn Kab ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
180. Seyyidinə Abdullah ibn Kab ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
181. Seyyidinə Abdullah ibn Məxrəmə əl-Mühaciri (r.a)
182. Seyyidinə Abdullah ibn Məsud əl-Mühaciri (r.a)
183. Seyyidinə Abdullah ibn Məzun əl-Mühaciri (r.a)
184. Seyyidinə Abdullah ibn Numan əl-Xəzrəci (r.a)
185. Seyyidinə Abbad ibn Bişr əl-Evsi(r.a)
186. Seyyidinə Abbad ibn Qeys ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
187. Seyyidinə Abbad ibn Qeys ibn Ayşətə əl-Xəzrəci (r.a)
188. Seyyidinə Übadə ibn əl-Xaşxaş əl-Xəzrəci (r.a)
189. Seyyidinə Übadə ibn əs-Samit əl-Xəzrəci (r.a)
190. Seyyidinə Abs ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
191. Seyyidinə Übeyd ibn Əbu Übeyd əl-Evsi(r.a)
192. Seyyidinə Übeyd ibn Övs əl-Evsi(r.a)
193. Seyyidinə Übeyd ibn ət-Təyyihan əl-Evsi(r.a)
194. Seyyidinə Übeyd ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
195. Seyyidinə Übeydə ibn Haris əl-Mühaciri (r.a) (şəhid)
196. Seyyidinə Ütbə ibn Rəbia Halifül-Xəzrəci (r.a)
197. Seyyidinə Ütbə ibn Abdullah əl-Xəzrəci (r.a)
198. Seyyidinə Ütbə ibn Ğazvan əl-Mühaciri (r.a)
199. Seyyidinə Osman ibn Məzun əl-Mühaciri (r.a)
200. Seyyidinə Adiyy ibn Əbu Zəğba əl-Xəzrəci (r.a)
201. Seyyidinə Üsaymə əl-Əsədi əl-Evsi(r.a)
202. Seyyidinə Üsaymə əl-Əşcəi əl-Evsi(r.a)
203. Seyyidinə Atiyyə ibn Nüveyrə əl-Xəzrəci (r.a)
204. Seyyidinə Uqbə ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
205. Seyyidinə Uqbə ibn Osman əl Xəzrəci (r.a)
206. Seyyidinə Uqbə ibn Vəhb ibn Rəbiə əl-Mühaciri (r.a)
207. Seyyidinə Uqbə ibn Vəhb Kəldə əl Xəzrəci (r.a)
208. Seyyidinə Ukkaşə ibn Mihsan əl-Mühaciri (r.a)
209. Seyyidinə Ümarə ibn Hazm əl-Xəzrəci (r.a)
210. Seyyidinə Amr ibn Əbu Sərh əl-Mühaciri (r.a)
211. Seyyidinə Amr ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
212. Seyyidinə Amr ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
213. Seyyidinə Amr ibn Haris əl-Mühaciri (r.a)
214. Seyyidinə Amr ibn Süraqa əl-Mühaciri (r.a)
215. Seyyidinə Amr ibn Talq əl-Xəzrəci (r.a)
216. Seyyidinə Amr ibn Muaz əl-Evsi(r.a)
217. Seyyidinə Amr ibn Mabəd əl-Əzar əl-Evsi(r.a)
218. Seyyidinə Ammar ibn Yasir əl-Mühaciri (r.a)
219. Seyyidinə Ümeyr ibn Əbu Vəqqas əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
220. Seyyidinə Ümeyr ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
221. Seyyidinə Ümeyr ibn əl-Hümam əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
222. Seyyidinə Ümeyr ibn Avf Mövla Süheyl əl-Mühaciri (r.a)
223. Seyyidinə Antərə Mövla ibn Süleym ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
224. Seyyidinə Avf ibn əl-Haris əl-Evsi(r.a)
225. Seyyidinə Uveym ibn Saidə əl-Evsi(r.a)
226. Seyyidinə İyad ibn Züheyr əl-Mühaciri (r.a)
227. Seyyidinə əl-Fakih ibn Bişr əl-Xəzrəci (r.a)
228. Seyyidinə Fərvə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
229. Seyyidinə Qatadə ibn Numan əl-Evsi(r.a)
230. Seyyidinə Qudamə ibn Mazun əl-Mühaciri (r.a)
231. Seyyidinə Qutbə ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
232. Seyyidinə Qeys ibn Əbu-Sasaa əl-Xəzrəci (r.a)
233. Seyyidinə Qeys ibn Mihsan əl-Xəzrəci (r.a)
234. Seyyidinə Qeys ibn Müxalləd əl-Xəzrəci (r.a)
235. Seyyidinə Kab ibn Cəmmaz əl-Xəzrəci (r.a)
236. Seyyidinə Kab ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
237. Seyyidinə Malik ibn Əbu Xavliyy əl-Mühaciri (r.a)
238. Seyyidinə Malik ibn Duxşum əl-Xəzrəci (r.a)
239. Seyyidinə Malik ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
240. Seyyidinə Malik ibn Qudamə əl-Evsi(r.a)
241. Seyyidinə Malik ibn Məsud əl-Xəzrəci (r.a)
242. Seyyidinə Malik ibn Nümeylə əl-Evsi(r.a)
243. Seyyidinə Mübəşşir ibn Abdil-Münzir əl-Evsi(r.a)(şəhid)
244. Seyyidinə əl-Mücəzzər ibn Ziyad əl-Xəzrəci (r.a)
245. Seyyidinə Muhriz ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
246. Seyyidinə Muhriz ibn Nadlə əl-Mühaciri (r.a)
247. Seyyidinə Muhəmməd ibn Məsləmə əl-Evsi(r.a)
248. Seyyidinə Müdlic ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
249. Seyyidinə Mərsəd ibn Əbu Mərsəd əl-Mühaciri(r.a)
250. Seyyidinə Mistah Afv ibn Üsasə əl-Mühaciri (r.a)
251. Seyyidinə Məsud ibn Evs əl-Xəzrəci (r.a)
252. Seyyidinə Məsud ibn Xaldə əl-Xəzrəci (r.a)
253. Seyyidinə Məsud ibn Rəbiə əl-Mühaciri (r.a)
254. Seyyidinə Məsud ibn Sad əl-Evsi(r.a)
255. Seyyidinə Məsud ibn Sad əl-Xəzrəci (r.a)
256. Seyyidinə Musab ibn Ümeyr əl-Mühaciri (r.a)
257. Seyyidinə Muaz ibn Cəbəl əl-Xəzrəci (r.a)
258. Seyyidinə Muaz ibn Haris əl-Xəzrəci (r.a)
259. Seyyidinə Muaz ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
260. Seyyidinə Muaz ibn Mais əl-Xəzrəci (r.a)
261. Seyyidinə Mabəd ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
262. Seyyidinə Müattib ibn Übeyd əl-Evsi(r.a)
263. Seyyidinə Müattib ibn Avf əl-Mühaciri (r.a)
264. Seyyidinə Müattib ibn Qüşeyr əl-Evsi(r.a)
265. Seyyidinə Maqil ibn əl-Münzir əl-Xəzrəci (r.a)
266. Seyyidinə Mamər ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
267. Seyyidinə Man ibn Adiyy əl-Evsi(r.a)
268. Seyyidinə Muavviz ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
269. Seyyidinə Muavviz ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
270. Seyyidinə Miqdad ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
271. Seyyidinə Münzir ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
272. Seyyidinə Münzir ibn Qudamə əl-Evsi(r.a)
273. Seyyidinə Münzir ibn Məhəmməd əl-Evsi(r.a)
274. Seyyidinə Mihcə Mövla Ömər əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
275. Seyyidinə Nəsr ibn Haris əl-Evsi(r.a)
276. Seyyidinə Numan ibn Sinan əl-Xəzrəci (r.a)
277. Seyyidinə Numan ibn Abdi-Amr əl-Xəzrəci (r.a)
278. Seyyidinə Numan ibn Asar əl-Evsi(r.a)
279. Seyyidinə Numan ibn Malik əl-Xəzrəci (r.a)
280. Seyyidinə Novfəl ibn Abdullah əl-Xəzrəci (r.a)
281. Seyyidinə Hani Əbu Bürdə ibn Niyar əl-Evsi(r.a)
282. Seyyidinə Vaqid ibn Abdullah əl-Mühaciri (r.a)
283. Seyyidinə Vədia ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
284. Seyyidinə Vəraqa ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
285. Seyyidinə Vəhb ibn Sad əl-Mühaciri (r.a)
286. Seyyidinə Yezid ibn Haris əl-Xəzrəci (r.a) (şəhid)
287. Seyyidinə Yezid ibn Ruqayş əl-Mühaciri (r.a)
288. Seyyidinə Yezid ibn əl-Münzir əl-Xəzrəci (r.a)
289. Seyyidinə Əbu Useyd Malik ibn Rəbiə əl-Xəzrəci (r.a)
290. Seyyidinə Əbül-Avər ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
291. Seyyidinə Əbu Eyyub Xalid ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
292. Seyyidinə Əbu Hüzeyfə ibn Ütbə əl-Mühaciri (r.a)
293. Seyyidinə Əbül-Hamra Mövla əl-Haris ibn Rifaə əl-Xəzrəci (r.a)
294. Seyyidinə Əbu Humeydə Mabəd ibn Abbad əl-Evsi(r.a)
295. Seyyidinə Əbu Hannə Malik ibn Amr əl-Evsi(r.a)
296. Seyyidinə Əbu Xaricə Amr ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
297. Seyyidinə Əbu Xalid əl-Haris ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
298. Seyyidinə Əbu Xüzeymə ibn Övs əl-Xəzrəci (r.a)
299. Seyyidinə Əbu Davud Umeyr ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
300. Seyyidinə Əbu Dücanə Simak ibn Xəraşə əl-Xəzrəci (r.a)
301. Seyyidinə Əbu Zeyd Qeys ibn əs-Səkən əl-Xəzrəci (r.a)
302.Seyyidinə Əbu Səbrə ibn Əbu Ruhm əl-Mühaciri (r.a)
303. Seyyidinə Əbu Sələmə ibn Abdil-Əsəd əl-Mühaciri (r.a)
304. Seyyidinə Əbu Salit Üseyrə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
305. Seyyidinə Əbu Sinan Vəhb ibn Mihsan əl-Mühaciri (r.a)
306. Seyyidinə Əbu Şeyx ibn Übeyy ibn Sabit əl-Xəzrəci (r.a)
307. Seyyidinə Əbu Dəyyah Numan ibn Sabit əl-Evsi(r.a)
308. Seyyidinə Əbu Talha Zeyd ibn Səhl əl-Evsi(r.a)
309. Seyyidinə Əbu Übadə Sad ibn Osman əl-Xəzrəci (r.a)
310. Seyyidinə Əbu Abs Əbdürrəhman ibn Cəbr əl-Evsi(r.a)
311. Seyyidinə Əbu Aqil Əbdürrəhman ibn Abdillah əl-Evsi(r.a)
312.Seyyidinə Əbu Kəbşə Mövla Rəsulullah (s.a.s.) əl-Mühaciri (r.a)
313. Seyyidinə Əbu Lübabə Bəşir ibn Abdil-Münzir əl-Evsi(r.a)
314. Seyyidinə Əbu Məxşiyy Süveyd ət-Tai əl-Mühaciri (r.a)
315. Seyyidinə Əbu Mərsəd Kənnaz ibn Husayn əl-Mühaciri (r.a)
316. Seyyidinə Əbu Müleyl ibn əl-Əzar ibn Zeyd əl-Evsi(r.a)
317. Seyyidinə Əbül-Münzir Yezid ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
318. Seyyidinə Əbül-Heysəm Malik ibn ət-Təyyihan əl-Evsi(r.a)
319. Seyyidinə Əbül-Yəsər Kab ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
Bənzər məqalələr

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) uşaqlara duası

Hər bir valideynin ən ümdə arzusu övladlarının xoşbəxt gələcəyini görməkdir. Buna görə onların  təlim-tərbiyəsinə xüsusi diqqət edir, onların həm maddi, həm də mənəvi dünyaları ilə yaxşı olması üçün cəhd edirlər.. Unutmamalıyıq ki, kainatda baş verən hadisələr arxasında əsl səbəbkar ancaq Uca Allahdır. Nə qədər çalışsaq, çapalasaq da hər daim acizliyimizin idrakında olub Qüdrəti Sonsuza əl […]

Oruc və günahlardan təmizlənmə

Hər kim inanaraq və mükafatını yalnız Allahdan gözləyərək Ramazan orucunu tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar.

İftar duası

İftarda dua etmək Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) sünnəsidir. İftar vaxtı edilən dualar rədd olunmayan dualar arasındadır.

Peyğəmbərimizin Ramazan dua və zikrləri

Dua Allahla qul arasında qüvvətli bir bağdır.

Qədr gecəsi duası

Qədr gecəsi hər cür dua oxuna bilər.


Şərh yaz