Aylıq namaz vaxtları
5. 224 dəfə oxunub ,   0 şərh   Çap et

Seyyidinə və nəbiyyinə Muhamməd əl-Mühaciri (sallallahu təala aleyhi və səlləm)
1. Seyyidinə Əbu Bəkir Siddiq əl-Mühaciri (r.a)
2. Seyyidinə Ömər ibn Xəttab əl-Mühaciri (r.a)
3. Seyyidinə Osman ibn Affan əl-Mühaciri (r.a)
4. Seyyidinə Əli ibn Əbi Talib əl-Mühaciri (r.a)
5. Seyyidinə Talha ibn Übeydullah əl-Mühaciri (r.a)
6. Seyyidinə Zübeyr ibn Avvam əl-Mühaciri (r.a)
7. Seyyidinə Əbdürrəhman ibn Avf əl-Mühaciri (r.a)
8. Seyyidinə Sad ibn Əbu Vəqqas əl-Mühaciri (r.a)
9. Seyyidinə Səid ibn Zeyd əl-Mühaciri (r.a)
10. Seyyidinə Əbu Übeydə ibn Cərrah əl-Mühaciri (r.a)
11. Seyyidinə Übeyy ibn Kab əl-Xəzrəci (r.a)
12. Seyyidinə əl-Ərqam ibn Ərqam əl-Mühaciri (r.a)
13. Seyyidinə Əsəd ibn Yezid əl-Xəzrəci (r.a)
14. Seyyidinə Ənəs ibn Muaz əl-Xəzrəci (r.a)
15. Seyyidinə Ənəsə Mövla Rəsulullah Mühaciri (r.a)
16. Seyyidinə Üneys ibn Qatadə əl-Evsi(r.a)
17. Seyyidinə Evs ibn Sabit əl-Xəzrəci (r.a)
18. Seyyidinə Evs ibn Xavliy əl-Xəzrəci (r.a)
19. Seyyidinə Evs ibn əs-Samit əl-Xəzrəci (r.a)
20. Seyyidinə İyas ibn əl-Bükeyr əl-Mühaciri (r.a)
21. Seyyidinə Büceyr ibn Əbu Büceyr əl-Xəzrəci (r.a)
22. Seyyidinə Bəhhas ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
23. Seyyidinə Bəsbəsə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
24. Seyyidinə Bişr ibn Bəra əl-Xəzrəci (r.a)
25. Seyyidinə Bəşir ibn Sad əl-Xəzrəci (r.a)
26. Seyyidinə Bilal ibn Rəbah əl-Mühaciri (r.a)
27. Seyyidinə Təmim Mövla Xiraş əl-Xəzrəci (r.a)
28. Seyyidinə Təmim Mövla Bəni Ğanəm əl-Evsi(r.a)
29. Seyyidinə Təmim ibn Yəar əl-Xəzrəci (r.a)
30. Seyyidinə Sabit ibn Əqram əl-Evsi(r.a)
31. Seyyidinə Sabit ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
32. Seyyidinə Sabit ibn Xalid əl-Xəzrəci (r.a)
33. Seyyidinə Sabit ibn Xansa əl-Xəzrəci (r.a)
34. Seyyidinə Sabit ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
35. Seyyidinə Sabit ibn Həzzal əl-Xəzrəci (r.a)
36. Seyyidinə Sələbə ibn Hatib əl-Evsi(r.a)
37. Seyyidinə Sələbə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
38. Seyyidinə Sələbə ibn Anəmə əl-Xəzrəci (r.a)
39. Seyyidinə Səqf ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
40. Seyyidinə Cabir ibn Xalid əl-Xəzrəci (r.a)
41. Seyyidinə Cabir ibn Abdullah əl-Xəzrəci (r.a)
42. Seyyidinə Cabir ibn Atik əl-Evsi(r.a)
43. Seyyidinə Cabbar ibn Saxr əl-Xəzrəci (r.a)
44. Seyyidinə Cübeyr ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
45. Seyyidinə əl-Haris ibn Ənəs əl-Evsi(r.a)
46. Seyyidinə əl-Haris ibn Övs əl-Evsi(r.a)
47. Seyyidinə əl-Haris ibn Hatib əl-Evsi(r.a)
48. Seyyidinə əl-Haris ibn Xazəmə əl-Xəzrəci (r.a)
49. Seyyidinə əl-Haris ibn əs-Simmə əl-Xəzrəci (r.a)
50. Seyyidinə əl-Haris ibn Arfəcə əl-Evsi(r.a)
51. Seyyidinə əl-Haris ibn ən-Numan əl-Evsi(r.a)
52. Seyyidinə Harisə ibn Süraqa əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
53. Seyyidinə Harisə ibn ən-Numan əl-Xəzrəci (r.a)
54. Seyyidinə Hatib ibn Əbu Bəltəa əl-Mühaciri (r.a)
55. Seyyidinə Hatib ibn Amr əl-Evsi(r.a)
56. Seyyidinə Hatib ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
57. Seyyidinə əl-Hubab ibn Münzir əl-Xəzrəci (r.a)
58. Seyyidinə Həbib ibn Əsvəd əl-Xəzrəci (r.a)
59. Seyyidinə Haram ibn Milhan əl-Xəzrəci (r.a)
60. Seyyidinə Hüreys ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
61. Seyyidinə Husayn ibn Haris əl-Mühaciri (r.a)
62. Seyyidinə Həmzə ibn Əbdülmüttəlib əl-Mühaciri (r.a)
63. Seyyidinə Xaricə ibn Hümeyyir əl-Xəzrəci (r.a)
64. Seyyidinə Xaricə ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
65. Seyyidinə Xalid ibn Bukeyr əl-Mühaciri (r.a)
66. Seyyidinə Xalid ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
67. Seyyidinə Xabbab ibn Ərət əl-Mühaciri (r.a)
68. Seyyidinə Xabbab Mövla Ütbə ibn Ğazvan əl-Mühaciri (r.a)
69. Seyyidinə Xübeyb ibn İsaf əl-Xəzrəci (r.a)
70. Seyyidinə Xiraş ibn Simmə əl-Xəzrəci (r.a)
71. Seyyidinə Xalləd ibn Rəfi əl-Xəzrəci (r.a)
72. Seyyidinə Xalləd ibn Süveyd əl-Xəzrəci (r.a)
73. Seyyidinə Xalləd ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
74. Seyyidinə Xüleydə ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
75. Seyyidinə Xüleyfə ibn Adiyy əl-Xəzrəci (r.a)
76. Seyyidinə Xüneys ibn Huzafə əl-Mühaciri (r.a)
77. Seyyidinə Xavvət ibn Cübeyr əl-Evsi(r.a)
78. Seyyidinə Xavliyy ibn Əbu Xavliyy əl-Mühaciri (r.a)
79. Seyyidinə Zəkvan ibn Abdi Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
80. Seyyidinə Ümeyr ibn Abdi-Amr əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
81. Seyyidinə Rafi ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
82. Seyyidinə Rafi ibn Uncədə əl-Evsi(r.a)
83. Seyyidinə Rafi ibn Müəlla əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
84. Seyyidinə Rafi ibn Yezid əl-Evsi(r.a)
85. Seyyidinə Ribiyy ibn Rəfi əl-Evsi(r.a)
86. Seyyidinə ər-Rəbi ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
87. Seyyidinə Rəbiə ibn Əksəm əl-Mühaciri (r.a)
88. Seyyidinə Ruxaylə ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
89. Seyyidinə Rifəa ibn Rəfi əl-Xəzrəci (r.a)
90. Seyyidinə Rifəa ibn Abdil Münzir əl-Evsi(r.a)
91. Seyyidinə Rifəa ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
92. Seyyidinə Ziyad ibn Bişr əl-Xəzrəci (r.a)
93. Seyyidinə Ziyad ibn Ləbid əl-Xəzrəci (r.a)
94. Seyyidinə Zeyd ibn Əsləm əl-Evsi(r.a)
95. Seyyidinə Zeyd ibn Harisə əl-Mühaciri (r.a)
96. Seyyidinə Zeyd ibn əl-Xəttab əl-Mühaciri (r.a)
97. Seyyidinə Zeyd ibn əl-Müzeyyən əl-Xəzrəci (r.a)
98. Seyyidinə Zeyd ibn Vədia əl-Xəzrəci (r.a)
99. Seyyidinə əs-Saib ibn Osman əl-Mühaciri (r.a)
100. Seyyidinə Salim Mövla Əbu Hüzeyfə əl-Mühaciri (r.a)
101. Seyyidinə Salim ibn Ümeyr əl-Evsi(r.a)
102. Seyyidinə Sübey ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
103. Seyyidinə Süraqa ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
104. Seyyidinə Süraqa ibn Kab əl-Xəzrəci (r.a)
105. Seyyidinə Sad ibn Xavlə əl-Mühaciri (r.a)
106. Seyyidinə Sad ibni Xeysəmə əl-Evsi(r.a)(şəhid)
107. Seyyidinə Sad ibn Rəbi əl-Xəzrəci (r.a)
108. Seyyidinə Sad ibn Zeyd əl-Evsi(r.a)
109. Seyyidinə Sad ibn Süheyl əl-Xəzrəci (r.a)
110. Seyyidinə Sad ibn Übeyd əl-Evsi(r.a)
111. Seyyidinə Sad əl-Kəlbi Mövla Hatib əl-Mühaciri (r.a)
112. Seyyidinə Sad ibn Muaz əl-Evsi(r.a)
113. Seyyidinə Süfyan ibn Bişr əl-Xəzrəci (r.a)
114. Seyyidinə Sələmə ibn Əsləm əl-Evsi(r.a)
115. Seyyidinə Sələmə ibn Sabit əl-Evsi(r.a)
116. Seyyidinə Sələmə ibn Səlamə əl-Evsi(r.a)
117. Seyyidinə Səlit ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
118. Seyyidinə Süleym ibn Haris əl-Xəzrəci (r.a)
119. Seyyidinə Süleym ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
120. Seyyidinə Süleym ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
121. Seyyidinə Süleym ibn Milhan əl-Xəzrəci (r.a)
122. Seyyidinə Simak ibn Sad əl-Xəzrəci (r.a)
123. Seyyidinə Sinan ibn Əbu Sinan əl-Mühaciri (r.a)
124. Seyyidinə Əbu Sinan ibn Sayfiyy əl-Xəzrəci (r.a)
125. Seyyidinə Səhl ibn Hüneyf əl-Evsi(r.a)
126. Seyyidinə Səhl ibn Atik əl-Xəzrəci (r.a)
127. Seyyidinə Səhl ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
128. Seyyidinə Süheyl ibn Rəfi əl-Xəzrəci (r.a)
129. Seyyidinə Süheyl ibn Vəhb əl-Mühaciri (r.a)
130. Seyyidinə Səvad ibn Zurayq əl-Xəzrəci (r.a)
131. Seyyidinə Səvad ibn Ğaziyyə əl-Xəzrəci (r.a)
132. Seyyidinə Süveybit ibn Sad əl-Mühaciri (r.a)
133. Seyyidinə Şüca ibn Vəhb əl-Mühaciri (r.a)
134. Seyyidinə Şəmmas ibn Osman əl-Mühaciri (r.a)
135. Seyyidinə Subeyh Mövla Əbil-As əl-Mühaciri (r.a)
136. Seyyidinə Səfvan ibn Vəhb əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
137. Seyyidinə Süheyb ibn Sinan əl-Mühaciri (r.a)
138. Seyyidinə əd-Dahhak ibn Harisə əl-Xəzrəci (r.a)
139. Seyyidinə əd-Dahhak ibn Abdi Amr əl-Xəzrəci (r.a)
140. Seyyidinə Damra ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
141. Seyyidinə ət-Tüfeyl ibn Haris əl-Mühaciri (r.a)
142. Seyyidinə ət-Tüfeyl ibn Malik əl-Xəzrəci (r.a)
143. Seyyidinə ət-Tüfeyl ibn ən-Numan əl-Xəzrəci (r.a)
144. Seyyidinə Aiz ibn Mais əl-Xəzrəci (r.a)
145. Seyyidinə Asim ibn Sabit əl-Evsi(r.a)
146. Seyyidinə Asim ibn Adiyy əl-Evsi(r.a)
147. Seyyidinə Asim ibn Qeys əl-Evsi(r.a)
148. Seyyidinə Aqil ibn Bükeyr əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
149. Seyyidinə Amir ibn Ümeyyə əl-Xəzrəci (r.a)
150. Seyyidinə Amir ibn əl-Bükeyr əl-Mühaciri (r.a)
151. Seyyidinə Amir ibn Sələmə əl-Xəzrəci (r.a)
152. Seyyidinə Amir ibn Rəbia əl-Mühaciri (r.a)
153. Seyyidinə Amir ibn əl-Ükeyr əl-Xəzrəci (r.a)
145. Seyyidinə Amir ibn Füheyrə əl-Mühaciri (r.a)
155. Seyyidinə Amir ibn Müxalləd əl-Xəzrəci (r.a)
156. Seyyidinə Abdu-Rabbih Haqq əl-Xəzrəci (r.a)
157. Seyyidinə Abdullah ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
158. Seyyidinə Abdullah ibn Cübeyr əl-Evsi(r.a)
159. Seyyidinə Abdullah ibn Çahş əl-Mühaciri (r.a)
160. Seyyidinə Abdullah ibn əl-Cədd əl-Xəzrəci (r.a)
161. Seyyidinə Abdullah ibn Hümeyyir əl-Xəzrəci (r.a)
162. Seyyidinə Abdullah ibn Rəbi əl-Xəzrəci (r.a)
163. Seyyidinə Abdullah ibn Rəvaha əl-Xəzrəci (r.a)
164. Seyyidinə Abdullah ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
165. Seyyidinə Abdullah ibn Süraqa əl-Mühaciri (r.a)
166. Seyyidinə Abdullah ibn Sələmə əl-Evsi(r.a)
167. Seyyidinə Abdullah ibn Səhl əl-Evsi(r.a)
168. Seyyidinə Abdullah ibn Süheyl əl-Mühaciri (r.a)
169. Seyyidinə Abdullah ibn Tariq əl-Evsi(r.a)
170. Seyyidinə Abdullah ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
171. Seyyidinə Abdullah ibn Abdillah ibn Übeyy əl-Xəzrəci (r.a)
172. Seyyidinə Abdullah ibn Abdi-Mənaf əl-Xəzrəci (r.a)
173. Seyyidinə Abdullah ibn Abs əl-Xəzrəci (r.a)
174. Seyyidinə Abdullah ibn Urfuta əl-Xəzrəci (r.a)
175. Seyyidinə Abdullah ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
176. Seyyidinə Abdullah ibn Ümeyr əl-Xəzrəci (r.a)
177. Seyyidinə Abdullah ibn Qeys ibn Xalid əl-Xəzrəci (r.a)
178. Seyyidinə Abdullah ibn Qeys ibn Sahr əl-Xəzrəci (r.a)
179. Seyyidinə Abdullah ibn Kab ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
180. Seyyidinə Abdullah ibn Kab ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
181. Seyyidinə Abdullah ibn Məxrəmə əl-Mühaciri (r.a)
182. Seyyidinə Abdullah ibn Məsud əl-Mühaciri (r.a)
183. Seyyidinə Abdullah ibn Məzun əl-Mühaciri (r.a)
184. Seyyidinə Abdullah ibn Numan əl-Xəzrəci (r.a)
185. Seyyidinə Abbad ibn Bişr əl-Evsi(r.a)
186. Seyyidinə Abbad ibn Qeys ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
187. Seyyidinə Abbad ibn Qeys ibn Ayşətə əl-Xəzrəci (r.a)
188. Seyyidinə Übadə ibn əl-Xaşxaş əl-Xəzrəci (r.a)
189. Seyyidinə Übadə ibn əs-Samit əl-Xəzrəci (r.a)
190. Seyyidinə Abs ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
191. Seyyidinə Übeyd ibn Əbu Übeyd əl-Evsi(r.a)
192. Seyyidinə Übeyd ibn Övs əl-Evsi(r.a)
193. Seyyidinə Übeyd ibn ət-Təyyihan əl-Evsi(r.a)
194. Seyyidinə Übeyd ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
195. Seyyidinə Übeydə ibn Haris əl-Mühaciri (r.a) (şəhid)
196. Seyyidinə Ütbə ibn Rəbia Halifül-Xəzrəci (r.a)
197. Seyyidinə Ütbə ibn Abdullah əl-Xəzrəci (r.a)
198. Seyyidinə Ütbə ibn Ğazvan əl-Mühaciri (r.a)
199. Seyyidinə Osman ibn Məzun əl-Mühaciri (r.a)
200. Seyyidinə Adiyy ibn Əbu Zəğba əl-Xəzrəci (r.a)
201. Seyyidinə Üsaymə əl-Əsədi əl-Evsi(r.a)
202. Seyyidinə Üsaymə əl-Əşcəi əl-Evsi(r.a)
203. Seyyidinə Atiyyə ibn Nüveyrə əl-Xəzrəci (r.a)
204. Seyyidinə Uqbə ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
205. Seyyidinə Uqbə ibn Osman əl Xəzrəci (r.a)
206. Seyyidinə Uqbə ibn Vəhb ibn Rəbiə əl-Mühaciri (r.a)
207. Seyyidinə Uqbə ibn Vəhb Kəldə əl Xəzrəci (r.a)
208. Seyyidinə Ukkaşə ibn Mihsan əl-Mühaciri (r.a)
209. Seyyidinə Ümarə ibn Hazm əl-Xəzrəci (r.a)
210. Seyyidinə Amr ibn Əbu Sərh əl-Mühaciri (r.a)
211. Seyyidinə Amr ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
212. Seyyidinə Amr ibn Sələbə əl-Xəzrəci (r.a)
213. Seyyidinə Amr ibn Haris əl-Mühaciri (r.a)
214. Seyyidinə Amr ibn Süraqa əl-Mühaciri (r.a)
215. Seyyidinə Amr ibn Talq əl-Xəzrəci (r.a)
216. Seyyidinə Amr ibn Muaz əl-Evsi(r.a)
217. Seyyidinə Amr ibn Mabəd əl-Əzar əl-Evsi(r.a)
218. Seyyidinə Ammar ibn Yasir əl-Mühaciri (r.a)
219. Seyyidinə Ümeyr ibn Əbu Vəqqas əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
220. Seyyidinə Ümeyr ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
221. Seyyidinə Ümeyr ibn əl-Hümam əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
222. Seyyidinə Ümeyr ibn Avf Mövla Süheyl əl-Mühaciri (r.a)
223. Seyyidinə Antərə Mövla ibn Süleym ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
224. Seyyidinə Avf ibn əl-Haris əl-Evsi(r.a)
225. Seyyidinə Uveym ibn Saidə əl-Evsi(r.a)
226. Seyyidinə İyad ibn Züheyr əl-Mühaciri (r.a)
227. Seyyidinə əl-Fakih ibn Bişr əl-Xəzrəci (r.a)
228. Seyyidinə Fərvə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
229. Seyyidinə Qatadə ibn Numan əl-Evsi(r.a)
230. Seyyidinə Qudamə ibn Mazun əl-Mühaciri (r.a)
231. Seyyidinə Qutbə ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
232. Seyyidinə Qeys ibn Əbu-Sasaa əl-Xəzrəci (r.a)
233. Seyyidinə Qeys ibn Mihsan əl-Xəzrəci (r.a)
234. Seyyidinə Qeys ibn Müxalləd əl-Xəzrəci (r.a)
235. Seyyidinə Kab ibn Cəmmaz əl-Xəzrəci (r.a)
236. Seyyidinə Kab ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
237. Seyyidinə Malik ibn Əbu Xavliyy əl-Mühaciri (r.a)
238. Seyyidinə Malik ibn Duxşum əl-Xəzrəci (r.a)
239. Seyyidinə Malik ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
240. Seyyidinə Malik ibn Qudamə əl-Evsi(r.a)
241. Seyyidinə Malik ibn Məsud əl-Xəzrəci (r.a)
242. Seyyidinə Malik ibn Nümeylə əl-Evsi(r.a)
243. Seyyidinə Mübəşşir ibn Abdil-Münzir əl-Evsi(r.a)(şəhid)
244. Seyyidinə əl-Mücəzzər ibn Ziyad əl-Xəzrəci (r.a)
245. Seyyidinə Muhriz ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
246. Seyyidinə Muhriz ibn Nadlə əl-Mühaciri (r.a)
247. Seyyidinə Muhəmməd ibn Məsləmə əl-Evsi(r.a)
248. Seyyidinə Müdlic ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
249. Seyyidinə Mərsəd ibn Əbu Mərsəd əl-Mühaciri(r.a)
250. Seyyidinə Mistah Afv ibn Üsasə əl-Mühaciri (r.a)
251. Seyyidinə Məsud ibn Evs əl-Xəzrəci (r.a)
252. Seyyidinə Məsud ibn Xaldə əl-Xəzrəci (r.a)
253. Seyyidinə Məsud ibn Rəbiə əl-Mühaciri (r.a)
254. Seyyidinə Məsud ibn Sad əl-Evsi(r.a)
255. Seyyidinə Məsud ibn Sad əl-Xəzrəci (r.a)
256. Seyyidinə Musab ibn Ümeyr əl-Mühaciri (r.a)
257. Seyyidinə Muaz ibn Cəbəl əl-Xəzrəci (r.a)
258. Seyyidinə Muaz ibn Haris əl-Xəzrəci (r.a)
259. Seyyidinə Muaz ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
260. Seyyidinə Muaz ibn Mais əl-Xəzrəci (r.a)
261. Seyyidinə Mabəd ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
262. Seyyidinə Müattib ibn Übeyd əl-Evsi(r.a)
263. Seyyidinə Müattib ibn Avf əl-Mühaciri (r.a)
264. Seyyidinə Müattib ibn Qüşeyr əl-Evsi(r.a)
265. Seyyidinə Maqil ibn əl-Münzir əl-Xəzrəci (r.a)
266. Seyyidinə Mamər ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
267. Seyyidinə Man ibn Adiyy əl-Evsi(r.a)
268. Seyyidinə Muavviz ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)(şəhid)
269. Seyyidinə Muavviz ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
270. Seyyidinə Miqdad ibn Amr əl-Mühaciri (r.a)
271. Seyyidinə Münzir ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
272. Seyyidinə Münzir ibn Qudamə əl-Evsi(r.a)
273. Seyyidinə Münzir ibn Məhəmməd əl-Evsi(r.a)
274. Seyyidinə Mihcə Mövla Ömər əl-Mühaciri (r.a)(şəhid)
275. Seyyidinə Nəsr ibn Haris əl-Evsi(r.a)
276. Seyyidinə Numan ibn Sinan əl-Xəzrəci (r.a)
277. Seyyidinə Numan ibn Abdi-Amr əl-Xəzrəci (r.a)
278. Seyyidinə Numan ibn Asar əl-Evsi(r.a)
279. Seyyidinə Numan ibn Malik əl-Xəzrəci (r.a)
280. Seyyidinə Novfəl ibn Abdullah əl-Xəzrəci (r.a)
281. Seyyidinə Hani Əbu Bürdə ibn Niyar əl-Evsi(r.a)
282. Seyyidinə Vaqid ibn Abdullah əl-Mühaciri (r.a)
283. Seyyidinə Vədia ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
284. Seyyidinə Vəraqa ibn İyas əl-Xəzrəci (r.a)
285. Seyyidinə Vəhb ibn Sad əl-Mühaciri (r.a)
286. Seyyidinə Yezid ibn Haris əl-Xəzrəci (r.a) (şəhid)
287. Seyyidinə Yezid ibn Ruqayş əl-Mühaciri (r.a)
288. Seyyidinə Yezid ibn əl-Münzir əl-Xəzrəci (r.a)
289. Seyyidinə Əbu Useyd Malik ibn Rəbiə əl-Xəzrəci (r.a)
290. Seyyidinə Əbül-Avər ibn əl-Haris əl-Xəzrəci (r.a)
291. Seyyidinə Əbu Eyyub Xalid ibn Zeyd əl-Xəzrəci (r.a)
292. Seyyidinə Əbu Hüzeyfə ibn Ütbə əl-Mühaciri (r.a)
293. Seyyidinə Əbül-Hamra Mövla əl-Haris ibn Rifaə əl-Xəzrəci (r.a)
294. Seyyidinə Əbu Humeydə Mabəd ibn Abbad əl-Evsi(r.a)
295. Seyyidinə Əbu Hannə Malik ibn Amr əl-Evsi(r.a)
296. Seyyidinə Əbu Xaricə Amr ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
297. Seyyidinə Əbu Xalid əl-Haris ibn Qeys əl-Xəzrəci (r.a)
298. Seyyidinə Əbu Xüzeymə ibn Övs əl-Xəzrəci (r.a)
299. Seyyidinə Əbu Davud Umeyr ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
300. Seyyidinə Əbu Dücanə Simak ibn Xəraşə əl-Xəzrəci (r.a)
301. Seyyidinə Əbu Zeyd Qeys ibn əs-Səkən əl-Xəzrəci (r.a)
302.Seyyidinə Əbu Səbrə ibn Əbu Ruhm əl-Mühaciri (r.a)
303. Seyyidinə Əbu Sələmə ibn Abdil-Əsəd əl-Mühaciri (r.a)
304. Seyyidinə Əbu Salit Üseyrə ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
305. Seyyidinə Əbu Sinan Vəhb ibn Mihsan əl-Mühaciri (r.a)
306. Seyyidinə Əbu Şeyx ibn Übeyy ibn Sabit əl-Xəzrəci (r.a)
307. Seyyidinə Əbu Dəyyah Numan ibn Sabit əl-Evsi(r.a)
308. Seyyidinə Əbu Talha Zeyd ibn Səhl əl-Evsi(r.a)
309. Seyyidinə Əbu Übadə Sad ibn Osman əl-Xəzrəci (r.a)
310. Seyyidinə Əbu Abs Əbdürrəhman ibn Cəbr əl-Evsi(r.a)
311. Seyyidinə Əbu Aqil Əbdürrəhman ibn Abdillah əl-Evsi(r.a)
312.Seyyidinə Əbu Kəbşə Mövla Rəsulullah (s.a.s.) əl-Mühaciri (r.a)
313. Seyyidinə Əbu Lübabə Bəşir ibn Abdil-Münzir əl-Evsi(r.a)
314. Seyyidinə Əbu Məxşiyy Süveyd ət-Tai əl-Mühaciri (r.a)
315. Seyyidinə Əbu Mərsəd Kənnaz ibn Husayn əl-Mühaciri (r.a)
316. Seyyidinə Əbu Müleyl ibn əl-Əzar ibn Zeyd əl-Evsi(r.a)
317. Seyyidinə Əbül-Münzir Yezid ibn Amir əl-Xəzrəci (r.a)
318. Seyyidinə Əbül-Heysəm Malik ibn ət-Təyyihan əl-Evsi(r.a)
319. Seyyidinə Əbül-Yəsər Kab ibn Amr əl-Xəzrəci (r.a)
Bənzər məqalələr

Dua, Dua, Dua – 2

Bəxtinə düşdüm, ey yeganə Mətlubum, Məqsudum, Məhbubum; nə olar, tövbəmi qəbul eylə, qəlbimə təkrar həyat bəxş eylə!

Dua, dua, dua – 4

Allahı‎m! Gördüyümüz bütün iş‏lərin axırını xeyirli eylə, onları ehsan ş‏uuruyla (hər an bizi müşayət etdiyini düşünərək) görməyi bizi müyəssər eylə!

Dua, dua, dua – 3

Hər cür xətadan, günah və üsyandan Rəbbimizin xoşlanmadığı hallardan, qul olaraq da bizə yaraşmayan davranışlardan min dəfə Əstəğfirullah edir, bağışlanma diləyirik.

Dua və Quran oxumaqla müalicə

Sual: Xəstəni dua və Quran oxumaqla müalicə etmək olarmı?
Cavab: Dua ilə müalicə olunmaq caizdir. Allah-Təala “Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik”, – buyuraraq Quranın şəfa olduğunu bəyan edir…

Dua dua dua

Rəhməti, mərhəməti, rəfət və şəfqəti sonsuz Allahım! Dərgahındakı yerimi ucalt, dərəcəmi artır və məni əsfəli-safilinə düşən bədbəxtlər kimi olmaqdan qoru!


Şərh yaz